Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van SHIZARU & CUSTOM COTTON, gevestigd te Amsterdam

 

Versie geldig vanaf mei 2018

 

1. Algemeen 

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van SHIZARU en op iedere tussen SHIZARU en consument tot stand gekomen overeenkomst. Als ook overeenkomsten tussen SHIZARU en bedrijven, of diens vertegenwoordiger, danwel contactpersoon. Hierna te noemen afnemer. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsites van SHIZARU & CUSTOM COTTON. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

 

1.2 SHIZARU handelt op de volgende websites; “http://www.shzr.nl” en “http://www.customcotton.nl”. Deze voorwaarden gelden strikt voor hiervoor genoemde websites. Wederverkopers via een fysieke winkel cq. webshop anders dan hiervoor genoemd behoren eigen algemene voorwaarden te hebben. De consument behoort zich te wenden tot het bedrijf waar de artikelen verkocht zijn aan de consument. De koper/consument kan geen beroep doen op SHIZARU, de algemene voorwaarden zoals hier omschreven, enige aanspraak maken op vergoeding, danwel SHIZARU aansprakelijk stellen voor wat dan ook tenzij de artikelen/diensten op hiervoor genoemde websites aangekocht zijn.

 

1.3 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. SHIZARU behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

 

1.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door SHIZARU erkend.

 

1.5 SHIZARU garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

 

2. Levering 

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

 

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal SHIZARU bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere levertermijn is overeengekomen. Indien levering binnen 30 dagen of anders overeengekomen levertijd niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

 

2.3 Aan de leveringsplicht van SHIZARU zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door SHIZARU geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

 

2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

 

3. Prijzen 

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

 

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

 

3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief 21% BTW.

 

4. Betaling

4.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij beide partijen vooraf anders zijn overeengekomen maar nooit langer dan de wettelijke termijn van 30 dagen.

 

4.2 Betalingen dienen te worden gedaan op een door SHIZARU aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur/prijzen schorten de betalingsverplichting niet op.

 

4.3 Indien afnemer in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen, dan is de afnemer van rechtswege in verzuim. Afnemer is dan een rente verschuldigd van 5% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

 

4.4 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de afnemer zijn de vorderingen van SHIZARU op de afnemer onmiddellijk opeisbaar.

 

4.5 SHIZARU heeft het recht de door afnemer gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

 

4.6 SHIZARU kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de afnemer een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.

 

4.7 De kosten die door SHIZARU gemaakt worden wegens het uitblijven van betaling zullen aan de afnemer doorberekend worden. Zowel administratiekosten, reiskosten, incassokosten, deurwaarderskosten, als elk andere vorm van kosten waar SHIZARU mee geconfronteerd wordt, worden doorberekend aan de afnemer.

 

5.Zichttermijn / Herroepingsrecht

5.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na ontvangst schriftelijk melding te maken bij SHIZARU. Indien de afnemer binnen de zichttermijn van 14 dagen na ontvangst niet heeft gemeld gebruik te maken van het wettelijk retourrecht, dan is de koop een feit.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om  de aard, de kenmerken en de werking van het product te kunnen beoordelen. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product binnen 28 dagen na ontvangst aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt dan behoudt SHIZARU zich het recht om waardevermindering te rekenen. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt SHIZARU binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending danwel 14 dagen na bewijs van retournering (hierbij dient op het verzendbewijs expliciet de inhoud van de retourzending te worden vermeld), zorg voor terugbetaling. Bij retournering van de gehele aankoop zal het volledige aankoopbedrag inclusief eventueel berekende verzend- en/of betaalkosten aan de afnemer worden terugbetaald. Bij retournering van slechts een deel van de ontvangen aankopen, wordt slechts de aankoopwaarde van de geretourneerde zaken terugbetaald. Bijkomende kosten ten gevolge van een duurdere verzendmethode dan de goedkoopste standaardlevering worden nimmer gerestitueerd.

Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

 

5.2 Het herroepingsrecht geldt niet voor:

  • dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, en uitsluitend wanneer de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument en de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
  • goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
  • goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
  • producten waarvan de houdbaarheid binnen de bedenktijd van 14 dagen is verstreken (bederf);
  • verzegelde producten die om gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
  • verzegelde audio-/video- of softwaredragers waarvan de verzegeling is verbroken;
  • voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen;
  • de levering van losse kranten en tijdschriften.

 

6. Gegevensbeheer 

6.1 Indien u een bestelling plaatst bij SHIZARU, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van SHIZARU. SHIZARU houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden, tenzij SHIZARU daartoe op basis van wettelijke bepalingen verplicht is of wanneer dit noodzakelijk blijkt te zijn voor het verwerking van de bestelling

 

6.2 SHIZARU respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

 

6.3 SHIZARU maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

 

7. Garantie en conformiteit

7.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

 

7.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

 

7.3 Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan SHIZARU) deze gebreken binnen 2 maanden na ontdekking van het gebrek schriftelijk te melden aan SHIZARU. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie). Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

 

7.4 Indien klachten van de afnemer door SHIZARU gegrond worden bevonden, zal SHIZARU de geleverde zaken naar keuze van de consument kosteloos herstellen of vervangen. Eventuele aansprakelijkheid van SHIZARU bij schade is beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van SHIZARU) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van SHIZARU gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van SHIZARU voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

 

7.5 SHIZARU is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

 

7.6 Deze garantie geldt niet indien: A) zolang de afnemer jegens SHIZARU in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van SHIZARU en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;

 

8. Aanbiedingen

8.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

 

8.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt SHIZARU zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

 

8.3 Mondelinge toezeggingen verbinden SHIZARU slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

 

8.4 Aanbiedingen van SHIZARU gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

 

8.5 SHIZARU kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

 

8.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

 

9. Overeenkomst 

9.1 Een overeenkomst tussen SHIZARU en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door SHIZARU op haalbaarheid is beoordeeld.

 

9.2 SHIZARU behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

 

10. Afbeeldingen en specificaties 

10.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van SHIZARU gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

11. Overmacht 

10.1 SHIZARU is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

 

11.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van SHIZARU alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

 

11.3 SHIZARU behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is SHIZARU gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

 

11.4 Indien SHIZARU bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

12. Aansprakelijkheid 

12.1 SHIZARU is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

 

13. Eigendomsvoorbehoud

13.1 Eigendom van alle door SHIZARU aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij SHIZARU zolang de afnemer de vorderingen van SHIZARU uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van SHIZARU wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

 

13.2 De door SHIZARU geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

 

13.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

 

13.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan SHIZARU of een door SHIZARU aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin SHIZARU haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

 

13.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht SHIZARU zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

 

13.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan SHIZARU.

 

14. Toepasselijk recht/bevoegde rechter 

14.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

 

14.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen SHIZARU en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Amsterdam kennis, tenzij SHIZARU er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.